عنصرهای ایکستموز

استایل پیش فرض نظرات کاربران

عنصرهای ایکستموز

باکس استایل نظرات کاربران

عنصرهای ایکستموز

تراز کردن سمت چپ نظرات کاربران

عنصر های ایکستموز

تراز کردن سمت راست نظرات کاربران

عنصرهای ایکستموز

چرخش در نظرات کاربران